Tạo lưu bút trên sổ

27/05/2017 | 60,237 | Thông điệp yêu thương

Tạo lưu bút trên sổ ghi chú , tiện ích viết chữ lên ảnh , bạn có thể tạo các status hay các lưu bút và chia sẻ cung mọi người

Nhập chữ bạn cần tạo , điều chỉnh màu ... 


Màu Chữ: chạm để chọn
Bình luận

----- Quảng cáo -----


.

Like page ->